Het voormalig kerkgebouw De Voorhof werd in de eerste helft van de zestiger jaren van de twintigste eeuw gebouwd, naar een ontwerp van architect W. van der Kuilen uit Amsterdam.

Het ontwerp is doosvormig met een aantal kubistische volumes. De kerk is van cultuurhistorische waarde als representatief voorbeeld van een moderne naoorlogse kerk.  Het gebouw markeert het Centrumgebied van de wijk Angelslo van Emmen. Het straalt visuele gaafheid uit en heeft een uitzonderlijke stedenbouwkundige waarde vanwege de ruimtelijke relatie die het aangaat met de omgeving.

Initiatief van de  Stichting Drents Monument tot  herbestemming van dit Provinciaal Monument

In 2015 heeft de Stichting Drents Monument contact gezocht met de eigenaar van het gebouw, de  Protestantse Gemeente in Emmen. Het was overigens al niet meer als kerk in gebruik. Het vinden van een herbestemming leek de beste optie om het karakteristieke gebouw te behouden. SDM heeft daarna een aantal huisartsen in de wijk Angelslo benaderd om na te gaan of deze geïnteresseerd waren in het vestigen van een Gezondheidscentrum in het gebouw. Dit bleek inderdaad het geval te zijn. De SDM kreeg de gelegenheid om te onderzoeken of een herbestemming tot Gezondheidscentrum haalbaar zou zijn.  Co Architecten te Emmen kreeg de opdracht tot het uitvoeren van een haalbaarheidsverkenning.  Een eerste schetsontwerp voor de verbouwing tot Gezondheidscentrum met een globale kostenraming werd eind maart 2016 aan de inmiddels tot 10 uitgegroeide potentiële gebruikers gepresenteerd. Deze waren unaniem erg enthousiast over het ontwerp.

Intussen was er ook overleg gezocht met vertegenwoordigers van het Gemeente Emmen, het Steunpunt Erfgoed Drenthe en de Provinciale Monumentencommissie. Al deze instanties waren positief over de beoogde herbestemming en het ontwerp. De Gemeente Emmen zegde een aanzienlijke bijdrage toe in de financiering van de zgn. Onrendabele Top en was ook verder zeer behulpzaam bij het verwezenlijken van het project.

Er werd een particuliere belegger bereid gevonden om het gebouw aan te kopen en de verbouwing voor zijn rekening te nemen, want het was voor de beoogde grbuikers van het gezondheidscentrum een te groot risico om tot gezamenlijke aanschaf en verbouwing over te gaan. Dit heeft een zeer positieve impuls aan het planproces gegeven. De nieuwe eigenaar  is in gesprek gegaan met alle toekomstige gebruikers en andere betrokken partijen om tot een voor iedereen aanvaardbaar verbouwplan te komen.

Dit proces is eind 2017 afgerond, de gemeente Emmen heeft begin 2018 een omgevings-vergunning verleend en de verbouwing is in maart gestart.

Het nieuwe “Gezondheidscentrum Angelslo” is op 28 september 2018 opgeleverd.

Er zijn 7 locale medici en medische instanties in het gebouw gevestigd.

De SDM heeft met grote inzet en veel plezier haar initiërende rol vervuld om dit unieke voorbeeld van moderne naoorlogse kerkenbouw een passende herbestemming te geven en De Voorhof op deze wijze voor het nageslacht te bewaren.