BASISSCHOOL TE SMILDE

Deze voormalige school is een Provinciaal Monument.

In de omschrijving wordt het gebouw als volgt gewaardeerd:

Deze voormalige christelijke lagere school aan de Veenhoopsweg 60 te Smilde is omstreeks 1960 gebouwd naar een ontwerp van architect Bijleveld uit Groningen.

Het gebouw is van algemeen regionaal  belang voor de Provincie Drenthe vanwege:

  • De cultuurhistorische waarde voor de ontwikkeling van het lager onderwijs in Drenthe en geeft uiting aan de veranderende visie op de scholenbouw in de jaren vijftig.
  • Het gebouw is van architectuurhistorische waarde, gelet op de esthetische kwaliteiten van het ontwerp, welke zich uit in de ordening van de bouwvolumes, de opgetilde daklijsten en de bijzondere toepassing van een reeks vrijstaande betonnen boogconstructies als zijnde een bijzondere typologische variant van het Groningse scholentype en als zodanig deel uitmaakt van de typologische ontwikkeling van de naoorlogse scholenbouw in Drenthe en Nederland.
  • De structurele gaafheid van zowel het interieur als het exterieur.
  • De uniciteitwaarde van deze school in Drenthe en de groeiende zeldzaamheid van derge- lijke gave en representatieve voorbeelden van het gedachtengoed van de naoorlogse scholenbouw.

Rol van Stichting DBF en de Stichting Drents Monument

 

Begin december 2017 kwam de Stichting Drents Monument, via de Stichting DBF te Heerenveen, in contact met het echtpaar Annita en Christiaan Appelo. Dit echtpaar woont naast de school op no. 59 en heeft zich al enige jaren  ingezet voor  een aantal jongeren die  begeleiding nodig hebben, door hen een  plekje in hun eigen woning te geven en ze te begeleiden.

Annita en Christiaan hadden zich tot de Stichting DBF, die zich in Friesland en Drenthe bezig houdt met herbestemming van monumentale gebouwen, gewend om na te gaan of een herbestemming van de school voor begeleid wonen haalbaar zou zijn.

Het echtpaar Appelo had belangstelling om de school van de Gemeente te kopen en hierin een  aantal zelfstandige wooneenheden voor alleenstaande jongeren die begeleiding nodig hebben te realiseren. Een prachtige passende herbestemming voor dit waardevolle Provinciale Monument. De Stichting DBF heeft de SDM met het echtpaar in contact gebracht om hen te  adviseren en te begeleiden om het door hen beoogde  doel te bereiken.

Dit heeft er in geresulteerd dat er overleg met de Gemeente Midden Drenthe heeft plaats gevonden om de school onderhands aan de familie Appelo aan te bieden i.p.v. openbaar in de verkoop te brengen.  Ook heeft, op advies van SDM, een technische inspectie door Monumentenwacht Drenthe plaats gevonden. Eind december 2018 is een voorlopig koopcontract door de Gemeente en het echtpaar Appelo ondertekend.

Inmiddels had de SDM de familie Appelo in contact gebracht met Pieter Jukema, restauratie-architect te Heeg.De Stichting DBF heeft geadviseerd over de financiering van het project, met name over de aanvraag van een laagrentende lening bij het Nationaal Restauratiefonds.

Architect Pieter Jukema heeft, in nauw overleg met  het echtpaar Appelo en hun zoon en schoondochter, die als beheerdersechtpaar gaan fungeren, een plan ontworpen waarin een beheerderswoning, een ontmoetings- annex recreatieruimte en een 10 tal zelfstandigewoon-eenheden zijn gesitueerd.

Uit vooroverleg met de gemeente Midden Drenthe is gebleken dat de commissie ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie zich in dit ontwerp kan vinden. Begin december 2018 is bij de gemeente Midden Drenthe de omgevingsvergunning voor het verbouwplan aangevraagd.

Als de procedure voor de benodigde bestemmingsplanwijziging is afgerond en de definitieve eigendomsoverdracht heeft plaats gevonden, kan de bouw naar verwachting direct na de bouwvakvakantie 2019 van start gaan.

Dit project is een goed voorbeeld van een particulier initiatief dat, door medewerking van de Gemeente Midden Drenthe is mogelijk gemaakt en in coproductie door de Stichting DBF en de SDM is begeleid.